استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

خدمات

--- ریال
       326
ثبت
   ارزشگذاری
آیدوبیوتی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/04/09
326
--- ریال
       302
ثبت
   ارزشگذاری
سی میت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/05/28
302
9,304,571,999 ریال
       295
ثبت
   ارزشگذاری
اصغرچه
حداکثر: 19,791,457,808 ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/28
295
48,412,770,686 ریال
       336
ثبت
   ارزشگذاری
کافه میوه
حداکثر: 93,371,752,496 ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/24
336
6,098,400,900 ریال
       261
ثبت
   ارزشگذاری
c++
حداکثر: 7,648,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/24
261
--- ریال
       272
ثبت
   ارزشگذاری
همقدم
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/25
272
26,318,519,088 ریال
       285
ثبت
   ارزشگذاری
کالج اورست
حداکثر: 84,642,857,200 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/02
285
--- ریال
       258
ثبت
   ارزشگذاری
سامانه چاپ آنلاین مقوا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/02
258
--- ریال
       232
ثبت
   ارزشگذاری
کارفلو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/13
232
--- ریال
       219
ثبت
   ارزشگذاری
اترس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/16
219
--- ریال
       212
ثبت
   ارزشگذاری
پروسای
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/07
212
9,095,626,997 ریال
       200
ثبت
   ارزشگذاری
بورسیه پلاس
حداکثر: 97,400,000,100 ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/22
200
17,464,988,450 ریال
       181
ثبت
   ارزشگذاری
تعمیرکارسلام
حداکثر: 30,750,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/14
181
--- ریال
       171
ثبت
   ارزشگذاری
اتکس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/07
171
30,613,968,383 ریال
       196
ثبت
   ارزشگذاری
روان آموز
حداکثر: 98,342,857,200 ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/08
196
59,812,934,940 ریال
       186
ثبت
   ارزشگذاری
کافه میوه خرداد 99
حداکثر: 104,842,857,200 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/02
186
1,525,485,800 ریال
       210
ثبت
   ارزشگذاری
پلتفرم استخدام و کاریابی حوزه مد و پوشاک و نساجی مداجاب
حداکثر: 8,982,858,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/03
210
3,088,241,354 ریال
       211
ثبت
   ارزشگذاری
پیکسلیوم
حداکثر: 8,842,858,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/06
211
4,397,526,746 ریال
       170
ثبت
   ارزشگذاری
شید
حداکثر: 8,622,858,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/15
170
--- ریال
       176
ثبت
   ارزشگذاری
انتشارات طرحواره
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/15
176
--- ریال
       185
ثبت
   ارزشگذاری
آداک آکادمی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/21
185
--- ریال
       181
ثبت
   ارزشگذاری
کاپ دیس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/21
181
--- ریال
       172
ثبت
   ارزشگذاری
قلقلی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/29
172
--- ریال
       170
ثبت
تاساس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/04
170
--- ریال
       166
ثبت
   ارزشگذاری
ساناکار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/11
166
15,432,605,777 ریال
       169
ثبت
   ارزشگذاری
آن365
حداکثر: 30,400,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/19
169
72,276,555,900 ریال
       162
ثبت
   ارزشگذاری
بیسان
حداکثر: 695,768,075,570 ریال
تاریخ ثبت: 1399/05/27
162
27,832,613,242 ریال
       108
ثبت
   ارزشگذاری
شهید چمران
حداکثر: 171,748,875,461 ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/12
108
--- ریال
       96
ثبت
   ارزشگذاری
دنیای کدنویسی دارکوب
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/15
96
--- ریال
       93
ثبت
رابین
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/26
93
--- ریال
       95
ثبت
Us
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/30
95
--- ریال
       84
ثبت
   ارزشگذاری
پردازش زیرساخت پایا دال
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/03
84
46,966,030,763 ریال
       86
ثبت
   ارزشگذاری
کافه میوه دی 99
حداکثر: 113,500,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/25
86
35,366,669,623 ریال
       75
ثبت
   ارزشگذاری
خلاقیت برتر
حداکثر: 106,000,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/02
75
37,466,041,445 ریال
       92
ثبت
   ارزشگذاری
هوم سرویز
حداکثر: 106,100,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/16
92
--- ریال
       75
ثبت
   ارزشگذاری
آویدا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/17
75
--- ریال
       69
ثبت
   ارزشگذاری
بیمه آرامش
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/28
69
--- ریال
       82
ثبت
   ارزشگذاری
اپلیکیشن و سایت ...
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/29
82
--- ریال
       67
ثبت
   ارزشگذاری
فیاتر
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/10
67
--- ریال
       66
ثبت
   ارزشگذاری
سیران
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/22
66
--- ریال
       53
ثبت
تئاتریا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/11
53
--- ریال
       56
ثبت
تئاتریا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/11
56
--- ریال
       57
ثبت
afra
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/14
57
--- ریال
       64
ثبت
   ارزشگذاری
تعویض روغن درمحل(کارتک سرویس)
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/01/20
64
35,032,500,861 ریال
       47
ثبت
   ارزشگذاری
مغز رایانه
حداکثر: 64,086,713,305 ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/08
47
--- ریال
       50
ثبت
   ارزشگذاری
کارتک سرویس(سامانه هوشمند خدمات خودرو در محل)
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/09
50
--- ریال
       52
ثبت
   ارزشگذاری
کارباما
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/09
52
--- ریال
       47
ثبت
   ارزشگذاری
کارباما
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/31
47
--- ریال
       44
ثبت
   ارزشگذاری
کاراَزما
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/01
44
--- ریال
       39
ثبت
   ارزشگذاری
آمینپ
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/14
39
--- ریال
       37
ثبت
   ارزشگذاری
دلیل ایران
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/24
37
--- ریال
       30
ثبت
   ارزشگذاری
پادیاد
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/29
30
--- ریال
       22
ثبت
   ارزشگذاری
گروه طراحی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/04/24
22
--- ریال
       24
ثبت
   ارزشگذاری
راهنما آکادمی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/04/31
24
--- ریال
       11
ثبت
پادیاد
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/06/28
11
--- ریال
       10
ثبت
   ارزشگذاری
الوچک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/08/05
10
66,880,000,000 ریال
       11
ثبت
   ارزشگذاری
همزبان | Hamzabaan
حداکثر: 73,060,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1400/08/14
11
--- ریال
       8
ثبت
   ارزشگذاری
سامانه آنلاین درخواست خدمات کارباما
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/08/18
8
--- ریال
       6
ثبت
   ارزشگذاری
کارباما
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/08/23
6
--- ریال
       6
ثبت
   ارزشگذاری
جلال
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/08/24
6

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

13   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

6   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

18   استارت‌آپ

فينتك

40   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

48   استارت‌آپ

خدمات

60   استارت‌آپ

سلامت

37   استارت‌آپ

SaaS

11   استارت‌آپ

گردشگری

14   استارت‌آپ

مواد غذایی

20   استارت‌آپ

سایر

63   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

35   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد