استارت‌آپ خود را رایگان ارزشگذاری کنید!

استارت‌آپ ها

سایر

--- ریال
       462
ثبت
   ارزشگذاری
zhavsh
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/06
462
--- ریال
       343
ثبت
   ارزشگذاری
خوش پوش
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/11
343
--- ریال
       347
ثبت
   ارزشگذاری
چی بپوشم
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/16
347
18,179,765,407 ریال
       360
ثبت
   ارزشگذاری
ساپ
حداکثر: 30,050,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/02/18
360
2,971,175,144 ریال
       340
ثبت
   ارزشگذاری
قنوت
حداکثر: 4,001,811,217 ریال
تاریخ ثبت: 1398/06/27
340
--- ریال
       394
ثبت
   ارزشگذاری
ملودیکو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/08/14
394
--- ریال
       292
ثبت
   ارزشگذاری
سولاما
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/21
292
14,848,772,934 ریال
       251
ثبت
   ارزشگذاری
استادیوم
حداکثر: 35,450,003,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/09/26
251
35,241,548,439 ریال
       232
ثبت
   ارزشگذاری
یسنا آنلاین
حداکثر: 85,060,707,571 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/01
232
--- ریال
       215
ثبت
   ارزشگذاری
هیرو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/06
215
--- ریال
       292
ثبت
   ارزشگذاری
طراحی و تولید نرم افزار تحت وب و جزیره ای اداری و مالی با رویکرد حذف کاغذ (Paperless)
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/21
292
16,134,684,356 ریال
       207
ثبت
   ارزشگذاری
شیت
حداکثر: 31,834,287,000 ریال
تاریخ ثبت: 1398/10/28
207
--- ریال
       229
ثبت
   ارزشگذاری
تصفیه آب بهتا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/11/16
229
21,901,129,244 ریال
       206
ثبت
   ارزشگذاری
سدکو
حداکثر: 44,954,192,431 ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/14
206
--- ریال
       224
ثبت
   ارزشگذاری
ایردا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1398/12/25
224
26,512,875,905 ریال
       191
ثبت
   ارزشگذاری
دانشنما
حداکثر: 112,700,000,100 ریال
تاریخ ثبت: 1399/01/09
191
--- ریال
       207
ثبت
   ارزشگذاری
shabtalk
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/04
207
1,786,090,394 ریال
       191
ثبت
   ارزشگذاری
زیست
حداکثر: 8,960,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/02/29
191
--- ریال
       194
ثبت
   ارزشگذاری
ناکا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/03
194
14,048,693,763 ریال
       127
ثبت
   ارزشگذاری
دیرینگ
حداکثر: 57,735,334,386 ریال
تاریخ ثبت: 1399/03/18
127
--- ریال
       194
ثبت
   ارزشگذاری
سیمرغ سها
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/03
194
--- ریال
       187
ثبت
   ارزشگذاری
شهر هوشمند دومینو
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/07
187
83,070,175,454 ریال
       201
ثبت
   ارزشگذاری
هنیل
حداکثر: 823,243,781,396 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/14
201
44,115,710,064 ریال
       171
ثبت
   ارزشگذاری
ناریا
حداکثر: 4,920,788,959,049 ریال
تاریخ ثبت: 1399/04/23
171
26,709,988,501 ریال
       136
ثبت
   ارزشگذاری
سیمرغ
حداکثر: 104,728,571,500 ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/11
136
--- ریال
       130
ثبت
   ارزشگذاری
میراث آرکا
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/06/18
130
--- ریال
       112
ثبت
طرح تو طرح
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/07
112
--- ریال
       121
ثبت
   ارزشگذاری
جملکس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/13
121
--- ریال
       120
ثبت
   ارزشگذاری
نجارخانه
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/21
120
--- ریال
       108
ثبت
   ارزشگذاری
ss
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/27
108
12,885,593,752 ریال
       102
ثبت
   ارزشگذاری
طراحی شبیه سازی و ساخت تجهیزات مخابراتی نظامی و تجاری از جمله لینک های داده و تصویر،آنتن ها و سیستم های جنگ الکترونیک
حداکثر: 31,167,145,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/07/29
102
9,106,000,000 ریال
       95
ثبت
   ارزشگذاری
سینو
حداکثر: 9,988,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/08/10
95
10,046,000,000 ریال
       89
ثبت
   ارزشگذاری
تولید رنگینه رنگرزی
حداکثر: 11,868,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/08
89
--- ریال
       92
ثبت
   ارزشگذاری
سروش صنعت سپهر هوشیار
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/09/30
92
--- ریال
       82
ثبت
   ارزشگذاری
تابلوخوانی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/07
82
--- ریال
       87
ثبت
گروه بازی دانه
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/13
87
--- ریال
       72
ثبت
   ارزشگذاری
محصل
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/10/21
72
--- ریال
       84
ثبت
   ارزشگذاری
MEDAD
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/03
84
--- ریال
       88
ثبت
   ارزشگذاری
تخفیف بازان
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/09
88
--- ریال
       83
ثبت
لینگوتیک
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/11/09
83
42,987,908,821 ریال
       69
ثبت
   ارزشگذاری
سورپلاس
حداکثر: 125,100,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/04
69
--- ریال
       78
ثبت
   ارزشگذاری
چی خوبه
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/13
78
--- ریال
       63
ثبت
آینده ساز
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/16
63
--- ریال
       68
ثبت
هدف سنج
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1399/12/20
68
6,846,000,000 ریال
       54
ثبت
   ارزشگذاری
هوشمندی فناوری
حداکثر: 7,148,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/14
54
--- ریال
       52
ثبت
   ارزشگذاری
R-CRISIS
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/02/31
52
--- ریال
       43
ثبت
   ارزشگذاری
4D Tech
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/26
43
--- ریال
       41
ثبت
   ارزشگذاری
Terraworld
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/03/29
41
--- ریال
       29
ثبت
   ارزشگذاری
راهنما اکادمی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/04/21
29
--- ریال
       24
ثبت
   ارزشگذاری
آب بند
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/04/25
24
--- ریال
       25
ثبت
   ارزشگذاری
آب بند فلزی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/04/26
25
--- ریال
       32
ثبت
   ارزشگذاری
ویلچر برقی
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/05/04
32
--- ریال
       24
ثبت
   ارزشگذاری
عطیه
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/05/04
24
--- ریال
       21
ثبت
   ارزشگذاری
مای اسپورت
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/05/09
21
--- ریال
       37
ثبت
   ارزشگذاری
بلوط سبز
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/05/15
37
--- ریال
       27
ثبت
   ارزشگذاری
آرت تاکس
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/05/22
27
--- ریال
       20
ثبت
   ارزشگذاری
آکام
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/06/15
20
--- ریال
       19
ثبت
   ارزشگذاری
پلاس مستر
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/07/03
19
--- ریال
       15
ثبت
   ارزشگذاری
ساخت دستگاه آب شیرین کن و تصفیه آب بدون برق
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/07/24
15
--- ریال
       11
ثبت
   ارزشگذاری
الف
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/07/30
11
--- ریال
       4
ثبت
   ارزشگذاری
دی پیپر
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/08/13
4
62,285,000,000 ریال
       5
ثبت
   ارزشگذاری
vena
حداکثر: 66,870,000,000 ریال
تاریخ ثبت: 1400/08/21
5
--- ریال
       1
ثبت
   ارزشگذاری
مدوپد
حداکثر: ریال
تاریخ ثبت: 1400/08/30
1

استارت‌آپ هستید؟ کسب و کار خود را ارزشگذاری کنید

حوزه های فعالیت

حمل و نقل

13   استارت‌آپ

املاك و مستغلات

6   استارت‌آپ

ديجيتال ماركتينگ

18   استارت‌آپ

فينتك

40   استارت‌آپ

تجارت الكترونيك

48   استارت‌آپ

خدمات

60   استارت‌آپ

سلامت

37   استارت‌آپ

SaaS

11   استارت‌آپ

گردشگری

14   استارت‌آپ

مواد غذایی

20   استارت‌آپ

سایر

63   استارت‌آپ

فناوری اطلاعات

35   استارت‌آپ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه برای صاحبان محفوظ می باشد